> OmaisOiva > Aiemmat hankkeet ja loppuraportit

Aiemmat hankkeet ja loppuraportit

Tietoa AKTIVA-projektista 2007-2012

Päämäärät ja tavoitteet

Päämääränä hankkeessa on lisääntyvien omaishoitotilanteessa olevien perheiden kotona selviytymisen tukeminen. Päämääränä on myös syrjäytymisen ehkäiseminen,elämänlaadun parantaminen ja omaishoitoperheiden tukeminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Kokkolan ja Kannuksen alueella.

Tavoitteena on omaishoitoperheiden etsiminen omaishoitotilanteen tunnistamiseksi aktiivisen, kehittävän työotteen keinoin, omaishoitajien ja -hoidettavien uupumisen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen kotona tapahtuvan yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen tilanteiden selvittämisen sekä palveluohjauksen avulla. Tavoitteena on myös parantaa omaisoitoperheiden elämänlaatua ja tukea heitä psyykkisesti mahdollistamalla heille virikkeellisiä työmuotoja ja vertaistukea.

Projekti mahdollistaa yhteneväiset toiminnat ja toimintamallit alueen omaishoitotilanteessa oleville perheille. Projekti toteutuessaan tuottaa seutukunnallisen, omaishoitajille suunnatun toimintamallin pysyväksi käytännöksi.

Tietoa TOIMIVA-projektista 2007-2012

Päämäärä ja tavoitteet

Toiminnan päämääränä on omaishoitajien fyysisen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Kokkolan ja Kannuksen alueella.

Omaishoitajien motivoiminen ja innostaminen oman toimintakykynsä ylläpitämiseen ja osallistumaan heille järjestettäviin erilaisiin ryhmiin. Omaishoitajien henkisen jaksamisen tukeminen omaishoitajuuden eri vaiheissa pienryhmien avulla. Erilaisten ryhmien muodostaminen vastaavssa elämäntilanteessa olevien omaishoitajien kanssa, asiantuntevaa ammatillista apua ja vertaistukea ryhmissä.Ryhmien omaehtoinen jatkuminen myös projektin jälkeen.

Projekti toteutuessaan edesauttaa omaishoitotilanteessa olevia omaishoitajia ylläpitämään omaa fyysistä ja psykososiaalista kuntoaan omaehtoisesti ja vaikuttaa omaishoitajien ja -hoidettavien elämänlaatuun parantavasti.

Tietoa OMAA-projektista 2004-2006

Päämäärä ja tavoitteet

Projektin kuluessa luodaan omaishoitajille sopiva sijaishoitomalli yhdessä omaishoitajien kanssa. Tavoitteena on kehittää yhdistyksen palveluja omaishoitajia tukeviksi yksilöllisen, joustavan, tasavertaisesti työskentelevän ammattitaitoisen sijaishoitajatoiminnan avulla, myös vaikeina vuorokauden aikoina – iltaisin ja viikonloppuisin. Tavoitteena on vakiinnuttaa omaishoitajien sijaistoiminta yhdistyksen tai Kokkolan kaupungin toiminnaksi. Sijaishoitopalvelurakennetta täydennetään omaishoitajien osallistumismahdollisuuksien lisäämisellä, innostaen omaishoitajia kuntoutusryhmiin, kannustaen omaishoitajia ylläpitämään aikaisempia harrastuksia ja osallistumaan vertaisryhmiin, leiripäiviin, opetuksellisiin tilaisuuksiin sekä yhdistyksen järjestämiin matkoihin. Ennaltaehkäistään omaishoitajien sosiaalista syrjäytymistä ja ylläpitää omaishoitajien fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

AKTIVA- ja TOIMIVA-hanke/AK vuosikertomus 2012
Vuosiraportti 2012

AKTIVA-hankkeen loppuraportti
AKTIVA-hankkeen loppuraportti

TOIMIVA-hankkeen loppuraportti
TOIMIVA-hankkeen loppuraportti

OMAA-projektin 2004-2006 loppuraportti
OMAA-projekti 2004-2006 loppuraportti